ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (HACCP)

Το HACCP αποτελεί μια μέθοδο που βασίζεται στην προληπτική διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων. Αφορά όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και παρασκευάζουν, μεταποιούν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν ή διαθέτουν τρόφιμα και ποτά. 

Στόχος της εφαρμογής του είναι η διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και διάθεσης. Η επίτευξη του στόχου διασφάλισης της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων επιτυγχάνεται με τον προσδιορισμό και τον έλεγχο σημαντικών υγειονομικών κινδύνων. 
Το σύστημα ΗACCP-(Hazard Analysis and Critical Control Points) βασίζεται σε επτά βασικές αρχές:

  • Αναγνώριση των πιθανών κινδύνων που συνδέονται με την παραγωγή των τροφίμων σε όλα τα στάδια. Αξιολόγηση της πιθανότητας εμφάνισης των κινδύνων και προσδιορισμός των προληπτικών μέτρων για τον έλεγχο αυτών.
  • Προσδιορισμός των σημείων / διεργασιών / φάσεων παραγωγής που μπορεί να ελεγχθούν για να εξαφανίσουν τον κίνδυνο ή να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα εμφάνισης του (Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου - Critical Control Point).
  • Καθορισμός των Κρίσιμων Ορίων, τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου βρίσκεται υπό έλεγχο.
  • Καθορισμός διαδικασιών παρακολούθησης των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου, με σκοπό τη ρύθμισή τους εντός των Κρίσιμων Ορίων.
  • Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών που πρέπει να λαμβάνονται, όταν η παρακολούθηση δείχνει απόκλιση από τα Καθορισμένα Κρίσιμα Όρια.
  • Τήρηση διαδικασιών τεκμηρίωσης του Συστήματος.
  • Τήρηση διαδικασιών επαλήθευσης της σωστής λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς του Συστήματος.

Η εφαρμογή του συστήματος HACCP είναι νομική υποχρέωση κάθε επιχείρησης τροφίμων βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ. Η ανωτέρω Οδηγία έχει εναρμονισθεί με την ελληνική νομοθεσία, με την Υπουργική Απόφαση 487/4-10-2000.

Ο έλεγχος εφαρμογής του HACCP σύμφωνα με τη νομοθεσία γίνεται υποχρεωτικά και απροειδοποίητα από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ο οποίος σύμφωνα με το Νόμο 2741/99 σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης προτείνει την επιβολή προστίμων, την αναστολή λειτουργίας και σε ορισμένες περίπτωση ακόμα και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στις ακόλουθες σελίδες: www.efet.gr www.minagric.gr